Trong kỷ nguyên trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp, nơi mà các doanh nghiệp thường mong đợi không chỉ mang lại giá trị cho người tiêu dùng và cổ đông mà còn phải đạt được các tiêu chuẩn về môi trường và xã hội.

Các Chứng chỉ chứng nhận của công ty